รายละเอียดงาน:

  • ปฏิบัติงานตามนโยบายในการกำหนดทิศทาง วางแผน กลยุทธ์
  • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานของสาขา
  • วิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ การทำงาน คู่แข่งทางธุรกิจ
  • ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายวางไว้ให้สอดคล้องกับนโยบายและทันต่อเหตุการณ์

คุณสมบัติ:

  • เพศชาย/หญิง อายุ  30- 45 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารการจัดการ   หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์   มีแนวคิดนอกกรอบ
  • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • มีบุคลิกภาพ ผิวพรรณ สุขภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือ

เงินเดือนที่ต้องการ *

ตำแหน่งงาน *

กรุณาแนบไฟล์ Resume *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *

ชื่อเล่น *

อายุ *

ส่วนสูง *

น้ำหนัก *

สัญชาติ *

เชื้อชาติ *

ศาสนา *

ที่อยู่ปัจจุบัน *

เบอร์โทรศัพท์ *

อีเมล *

วุฒิการศึกษา *

สาขาวิชา *

สถาบัน *

เกรดเฉลี่ย *

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ตำแหน่งงานเดิม

สถานที่ทำงาน

เงินเดือน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ *
ดีมากดีปานกลางพอใช้แย่

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ *
มีไม่มี

ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ *
มีไม่มี

พร้อมที่จะปฏิบัติงานวันที่ *